Hulp nodig?
085 - 303 42 70

Algemene voorwaarden

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke algemene voorwaarden die gelden voor iedereen die onze website https://directprofessionals.nl/ bezoekt en/of van onze diensten gebruik maakt. De Website wordt geëxploiteerd door EvS Conceptontwikkeling & Realisatie (“hierna EvS”).

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:

1.1 Diensten
De dienstverlening die door EvS wordt aangeboden door middel van de website https://directprofessionals.nl, bestaande onder meer uit het aanbieden van een online platform waarop professionals en gebruikers met elkaar in contact komen. De dienstverlening wordt onder artikel 3 verder toegelicht.

1.2 Professional
Iedere dienstverlener of andere persoon die een vermelding heeft, of een aanvraag tot een vermelding heeft ingediend op de website.

1.3 Gebruiker
Iedere bezoeker van de website.

1.4 Website
Met Website word https://directprofessionals.nl bedoeld en alles wat hieraan gelieerd is, zo ook de daarbij behorende apps en onderliggende websites.

1.5 Overeenkomst
Iedere overeenkomst tussen EvS en de Professional op grond waarvan EvS diensten levert aan de Professional.

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen ‘EvS’, de Professional en de Gebruiker.

2.2 EvS wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden van de Professional af.

2.3 EvS zal nooit partij zijn in een overeenkomst die tot stand komt tussen Professional en Gebruiker.

2.4 ‘EvS’ heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen op elk voor haar gewenst moment. Indien de Professional en/of Gebruiker na de aanpassing gebruik maakt van de diensten van ‘EvS’, wordt er stilzwijgend akkoord verleend met de wijzigingen.

2.5 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

ARTIKEL 3 DIENSTVERLENING

3.1.EvS brengt slechts gebruikers bij elkaar. EvS is nooit partij bij een eventuele overeenkomst tussen gebruikers die tot stand komt dankzij de Website. EvS kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van die overeenkomsten.

3.2.EvS is gerechtigd haar dienstverlening (tijdelijk) te staken als dat noodzakelijk is voor onderhoud en/of de veiligheid van de Website.

3.3.EvS garandeert niet: (i) dat de informatie op de Website, inclusief de op de Website geplaatste profielen en/of bedrijfsinformatie juist, actueel en volledig is; (ii) dat een verstrekte aanvraag daadwerkelijk leidt tot een (betalende) klant; (iii) dat een Professional bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten; (iv) dat de Website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en (v) dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

3.4.EvS biedt Website aan “as is”. Dat wil zeggen dat u de Website aanvaardt zoals deze u ter beschikking is gesteld, inclusief eventuele (verborgen) gebreken en fouten.

3.5.Indien de Website verwijzingen bevat (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden heeft EvS geen zeggenschap over deze websites. EvS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

ARTIKEL 4 GEBRUIK DIENSTEN

4.1 Om van de Diensten van EvS gebruik te kunnen maken, moet de Professional zich eerst registreren door middel van het indienen een verzoek tot vermelding op de Website. Een vermelding op de Website houdt in dat er een profiel wordt gemaakt waarop de Professional zich kan presenteren door middel van een aangeboden template inclusief foto.

4.2 EvS is gerechtigd een nieuwe aanmelding te weigeren wanneer EvS het vermoeden heeft dat een vermelding op https://directprofessionals.nl in strijd is met algemeen geldende beroepsethische regels en gebruiken of de belangen van andere betrokkenen.

4.3 EvS is te allen tijde gerechtigd een verzoek zonder opgaaf van redenen om te weigeren dan wel te beëindigen.

4.4 De Gebruiker dient zelf een selectie te maken, gesprekken aan te gaan en (financiële) afspraken te maken op basis van eigen wensen en criteria. De selectie en de beslissing om gebruik te maken van de diensten van een Professional ligt volledig bij de Gebruiker. Bij klachten over een Professional of een Gebruiker is EvS bereikbaar via 085-3034270.

ARTIKEL 5 RECHTEN DIENSTEN

5.1 EvS is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Professional en/of Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.

5.2 EvS zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren. EvS biedt echter geen garantie over kwaliteit en/of beschikbaarheid.

5.3 EvS is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen.

5.4 EvS garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. EvS is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN PROFESSIONAL

6.1 De diensten van EvS mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. EvS neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de website van de Professional. De Professional is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op zijn/haar site geplaatst wordt. De Professional zal door het gebruik van de diensten van EvS geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de Professional:

  • de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen
  • geen informatie met een racistische inhoud verspreiden
  • geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden
  • niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen
  • niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden
  • geen virussen verspreiden
  • geen erotische content verspreiden

6.2 De Professional is verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. Voor alle inhoud, uitspraken en teksten gedaan door de Professional, is de Professional zelf aansprakelijk.

6.3. De Professional dient de toegang tot zijn/haar account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient de Professional het wachtwoord strikt geheim te houden. EvS mag er vanuit gaan dat alle communicatie uitsluitend dient te gebeuren via het account van de Professional na aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord. Voorgaande gebeurt onder leiding en toezicht van de Professional. Derhalve is de Professional zelf aansprakelijk voor alle handelingen, tenzij de Professional bij EvS heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.

6.4 De Professional verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor het afsluiten van een afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. EvS heeft geen plicht tot controle ervan.

6.5 Indien de Professional, naar het oordeel van EvS, met bovenstaande verplichtingen in strijd handeld is EvS gerechtigd de Professional te weigeren.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1. EvS besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van haar Website en haar nieuwsbrieven. De aard van haar dienstverlening betreft echter het beschikbaar stellen van ruimte om informatie te plaatsen voor Bezoekers van de Website. De informatie die via de website is te raadplegen is dan ook deels niet afkomstig van EvS. EvS controleert deze informatie niet op juistheid en volledigheid.

7.2. EvS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de diensten, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. Deze bepaling is expliciet inclusief gevolg van enig contact tussen de Professional en de Gebruiker.

7.3 EvS garandeert niet en kan ook niet garanderen dat de informatie altijd volledig en correct is. EvS garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of vakbekwaamheid van de Professionals die hun diensten op de Website aanbieden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele contact met en behandeling door een Professional die via de website kan worden gevonden.

7.4. EvS is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst.

7.5. Professionals en/of Gebruikers vrijwaren EvS tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die via de website wordt verstrekt en uit de eventuele contacten, contracten en/of overeenkomsten met derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website. Tevens vrijwaren Professionals en/of Gebruikers EvS voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

7.6 De Professional verklaart EvS niet aansprakelijk te stellen voor claims die voortvloeien uit activiteiten van de Professional en op zijn beurt EvS te vrijwaren van enige aanspraak van derden terzake. De Professional vrijwaart EvS ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

7.7 EvS is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van EvS niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door de Professional.

ARTIKEL 8 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

8.1 Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten op de verstrekte informatie, gepubliceerde teksten, beeldmerken of ander materiaal op de websites berusten bij EvS en/of haar Professionals dan wel haar subleveranciers en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van de rechthebbende openbaar worden gemaakt, verspreid of verveelvoudigd.

8.2 Informatie die de Professional opslaat of verwerkt is en blijft eigendom van de Professional (of dat van zijn/haar toeleveranciers). EvS heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. De Professional kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

8.3 Indien de Professional informatie stuurt naar EvS, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft de Professional haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die de Professional nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

8.4 EvS zal geen kennisnemen van gegevens die de Professional opslaat en/of verspreidt via EvS, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of EvS daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal EvS zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

ARTIKEL 9 PRIVACY

9.1. Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Professional en de Gebruiker (persoons)gegevens aan EvS. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van EvS en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT

10.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en is EvS gerechtigd om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

10.2. EvS mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal alle Professionals en Gebruikers daarvan op de hoogte stellen mocht dit zich voordoen. Indien de Professional en/of Gebruikers deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, bestaat de mogelijkheid om het gebruik van de Diensten te staken en de Diensten tussentijds te beëindigen.

10.3. Deze Algemene Voorwaarden en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot het gebruik van de Website of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht.